Top

"Disclaimer" (ostrzeżenie prawne)

VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A., właściciel tej witryny internetowej, wypełniając zobowiązania z artykułu 10 Ustawy 34/2002 z dn. 11 lipca o Usługach Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznym, przedstawia następującą notę prawną.

Przeglądanie tej strony internetowej podlega warunkom zebranym w niniejszej „Nocie prawnej" , które to warunki mogą być okresowo aktualizowane bez uprzedniego powiadomienia.
Przeglądanie tej strony internetowej jest równoznaczne z pełnym zrozumieniem i jednoznaczną akceptacją wzmiankowanych warunków przez Użytkownika.

 

Aktualizacje i zmiany na stronie internetowej:

VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. zastrzega sobie prawo zmian lub usunięcia, bez uprzedniego powiadomienia, zarówno informacji zawartych na swojej stronie internetowej, jak i jej układu i wyglądu, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. W takim wypadku nowa nota prawna zacznie obowiązywać od momentu, kiedy będzie dostępna do dyspozycji użytkownika pod adresem www.vinco.es

 

Informacje ogólne

- Nazwa firmy: VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.
- Adres siedziby: C/Bizkargi, 6 | Pol. Ind. Sarrikola E-48195 LARRABETZU | Bizkaia - ESPAÑA
- CIF (NIP): A-48108021

 

Własność intelektualna 

Cała zawartość strony internetowej www.vinco.es (w tym bez ograniczeń bazy danych, obrazy i zdjęcia, ilustracje i zdjęcia, grafiki i dokumenty tekstowe) jest własnością VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. lub dostarczycieli treści, w tym ostatnim wypadku jako przedmiot licencji bądź cesji z ich strony, a także jest chroniona przepisami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie własności intelektualnej, szczególnie zaś ujednoliconym tekstem Ustawy o Własności Intelektualnej zatwierdzonym Dekretem Królewskim 1/1996 z dn. 12 kwietnia. Użytkownicy zobowiązują się do używania zawartości dostępnych na stronie www.vinco.es zgodnie z przytoczoną Ustawą, a także powszechną moralnością, dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym.
W związku z powyższym, przetwarzanie, rozpowszechnianie czy publiczne przedstawianie tych treści w całości lub części bez jednoznacznej i pisemnej autoryzacji ze strony VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. jest wyraźnie zabronione.
Użytkownik powinien powstrzymać się od działań godzących w prawa własności intelektualnej lub handlowej VIZCAÍNA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. lub osób trzecich, krzywdzących lub przekraczających granice prywatności osobistej lub rodzinne bądź dobrego imienia osób trzecich, bądź nielegalnych lub godzących w moralność. Użytkownik zwalnia VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A z jakichkolwiek zarzutów, roszczeń sądowych lub pozasądowych w związku z użytkowaniem w opisany wyżej sposób.
Logotypy, znaki towarowe i rozpoznawcze oraz oznaczenie strony internetowej www.vinco.es są własnością VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. i zostały zarejestrowane zgodnie z przepisami, bez możliwości przeniesienia praw do ich użytkowania na żadnego użytkownika w zakresie przekraczającym minimum niezbędne dla poprawnego korzystania ze strony internetowej.
Teksty, dane i grafiki są własnością VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. lub podmiotów dostarczających informacje i nie mogą podlegać późniejszej modyfikacji, kopiowaniu, przeróbkom, przetwarzaniu, powielaniu, adaptacji ani tłumaczeniu przez osoby trzecie bez jednoznacznej zgody udzielonej przez właściciela danej treści. Udostępnienie tekstów, danych i grafik w żadnym wypadku nie oznacza cesji własności lub przyznania prawa do ich użytkowania, powielania, rozpowszechniania ani innych czynności ponad te, które wynikają z legalnego użytkowania strony internetowej www.vinco.es 

 

Zawartość strony internetowej 

VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. nie ponosi odpowiedzialności za krzywdy i szkody, które mogą powstać na skutek korzystania z treści przez użytkowników lub na skutek naruszenia przez tychże któregokolwiek z obowiązujących rozporządzeń. 
Firma nie ponosi również odpowiedzialności za informacje zamieszczone na stronach internetowych prowadzonych przez osoby trzecie, dostępnych przez odsyłacze lub wyszukiwarki z tej strony internetowej.

 

Odsyłacze

Właściciele innych stron internetowych, którzy chcieliby utworzyć hiperłącze do strony www.vinco.es, zobowiązują się nie publikować odsyłaczy do stron internetowych, na których nie występuje logotyp VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. ani nie korzystać z przeinaczeń, informacji nieścisłych bądź nieprawdziwych, które mogłyby wprowadzać w błąd lub ogólnie stojących w sprzeczności z prawem.
Właściciele innych stron internetowych, którzy chcieliby utworzyć hiperłącze do strony www.vinco.es zobowiązują się jednocześnie nie tworzyć hiperłączy do stron internetowych, które zawierają treści, przekazy lub materiały o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficznym, pochwalających terroryzm, a które generalnie mogłyby zaszkodzić w jakikolwiek sposób dobremu imieniu lub wizerunkowi VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.
Zamieszczenie hiperłączy do strony www.vinco.es nie musi oznaczać, że VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. utrzymuje relacje handlowe lub partnerskie z właścicielem strony internetowej, na której znajduje się odsyłacz.
Hiperłącze zapewnia jedynie dostęp do strony głównej lub początkowej serwisu, ale w żaden sposób nie stwarza możliwości jego powielania. Zabronione jest tworzenie ramek z wykorzystaniem tej strony internetowej. Zabronione jest rozpowszechnianie przeinaczeń ani fałszywych przekazów na temat VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. Zabronione jest twierdzenie lub dawanie do zrozumienia, że firma VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. zezwoliła na umieszczenie odsyłacza, nadzorowała lub zapoznała się w jakikolwiek sposób z usługami oferowanymi lub udostępnionymi na stronie internetowej, na której umieszczono odsyłacz.
Obecność hiperłącza w żadnym wypadku nie implikuje istnienia powiązań między VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. a firmą, która je umieściła, ani też akceptacji czy zatwierdzenia treści i usług tejże firmy. 
Obecność hiperłączy na stronie www.vinco.es ma wyłącznie cel informacyjny, dlatego VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji wprost lub w sposób domniemany co do przydatności handlowej, odpowiedniości, jakości, właściwości, pochodzenia, wartości handlowej lub jakichkolwiek innych cech informacji i/lub produktów i/lub usług oferowanych na wzmiankowanej stronie internetowej.

 

Wskazania dotyczące zagadnień technicznych 

VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z problemami technicznymi i błędami sprzętu informatycznego, które mogłyby nastąpić podczas podłączania do Internetu, a także szkód, które mogłyby nastąpić w wyniku działań osób trzecich za pomocą nielegalnych działań pozostających poza kontrolą VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.
Firma nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne krzywdy lub szkody poniesione przez użytkownika w konsekwencji błędów, defektów lub pominięć w informacjach udostępnianych na podstawie źródeł zewnętrznych.
Strona internetowa www.vinco.es może zawierać nieścisłości, istotne pominięcia lub uzupełnienia. VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. w żadnym wypadku nie gwarantuje prawdziwości, ścisłości i aktualności danych zamieszczonych na swojej stronie internetowej. Użytkownik, wchodząc na stronę www.vinco.es, zwalnia VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. z wszelkiej odpowiedzialności w związku z rzetelnością, użytecznością lub fałszywymi oczekiwaniami, które ta strona mogłaby wywołać.

 

Stosowane regulacje prawne i ustawodawstwo

Niniejsza nota prawna zamieszczona na stronie internetowej www.vinco.es, jak i pozostała jej treść powstały w oparciu o Prawo Organiczne 15/1999 z dn. 13 grudnia w zakresie ochrony danych o charakterze osobowym oraz Dekret Królewski 1720/2007 z dn. 21 grudnia, który zatwierdza Rozporządzenie o rozwoju Prawa Organicznego 15/1999 o ochronie danych o charakterze osobowym i Ustawę 34/2002 z dn. 11 lipca o Usługach Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznym i mogą podlegać zmianom w dowolnym momencie w celu dostosowania się do zmian obowiązujących przepisów prawnych. Skutki wprowadzenia w życie kwestii przewidzianych w podpunkcie zwanym „zmiany noty prawnej”.
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej, w tym dostęp do niej i przeglądanie jej zawartości, jest ogólnodostępne i bezpłatne i zakłada zgodność strony VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. z niniejszą notą prawną oraz z ustawodawstwem hiszpańskim w tej kwestii.
W kwestiach spornych dotyczących szczegółów lub warunków korzystania z niniejszej strony VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. stosowane będzie ustawodawstwo hiszpańskie. Jurysdykcję będą sprawować sądy i trybunały właściwe dla miejsca zamieszkania użytkownika przebywającego w Hiszpanii lub sądy i trybunały Kraju Basków, gdy użytkownik będzie przebywać poza Hiszpanią, co wyklucza jednoznacznie przyjęcie za obowiązującą jakiejkolwiek innej jurysdykcji. 

Wyszukiwarka produktuTaśma, drut i siatka.