Top
Definició tècnica

Helix i Cast

DESPLAÇAMENT AXIAL
El desplaçament axial (en anglès, pitch o helix) està vinculat al diàmetre d'una espira lliure (o cast) i al diàmetre del filferro, com s'aprecia a la fórmula.
En condicions lliures de gir, es considera que es respecta la condició d'inexistència de tensió residual en filferros de diàmetre inferior a 5,00 mm si es compleix que: 

Torsions

Equival al nombre de girs sobre ell mateix que el filferro pot resistir abans de trencar-se.

próximamente

 

Doblegaments

A partir d'uns paràmetres d'angle i radi de doblegament, l'assaig determina el nombre mínim de doblegaments que el filferro resisteix abans de trencar-se.

 

Estricció

És la reducció d'àrea que es dóna en el punt de ruptura, calculada com a quocient entre la secció final i la inicial, expressada en percentatge.

 

Ovalitat

És un condicionant de forma per a filferros rodons i indica la uniformitat del diàmetre. 
És un complement a la tolerància de diàmetre. 

* Les dades contingudes en aquest web tenen caràcter únicament informatiu i no constitueixen en cap cas condicions contractuals de subministrament. Llevat d'error o omissió.
Cercador de producteFleix, filferro i cable.