Top
Definició tècnica

Dades i definicions tècniques

 

Densitats aproximades

A continuació presentem les densitats aproximades dels materials més habituals subministrats per VINCO. Aquestes dades són vàlides per a qualsevol format d'entrega (fleix o filferro).
Taula. Densitats
Acers (alt i baix carboni) 7,85 kg/dm3
Fleix de Acers inoxidables 7,85 kg/dm3
Fleix de Alumini 2,7 kg/dm3
Fleix de Coure 8,9 kg/dm3
Fleix de Llautó 8,4 - 8,8 kg/dm3
Fleix de Alpaca 8,7 kg/dm3
Fleix de Bronze 8,8 - 8,9 Kg/dm3

 

Pes i dimensions del rotlle

El pes (la massa) per mil·límetre d'amplària d'un fleix s'obté a partir del seu diàmetre interior i exterior, així com del material en qüestió. Per facilitar-ne el càlcul us oferim la següent eina de càlcul:
 
 
 
Fórmula de càlcul per al pes del rotlle:
Exemple. Un rotlle amb Ø interior = 400 mm i Ø exterior = 1.000 mm pesarà 5,20 kg/mm d'amplària.

Imatge. Quadre de càlcul

Per als no fèrrics, el pes del rotlle s'incrementa en un 11 % aproximadament.
En el cas de l'alumini, es redueix a un 35 % d'aquest valor. 

 

Vora/cantell cisallats

En un procés de tall per cisalladura s'obté un tram de tall net i un altre d'esquinçament.
La proporció de tall i esquinçament varia en funció del material, el gruix i les propietats mecàniques.
Existeix sempre una mínima rebava en el tall, la qual pot acotar-se mitjançant acord comercial. 

Imatge vora/cantell cisallat

 

Doblegament

L'aptitud o capacitat de doblegament és important en la fabricació d'algunes peces. Conceptualment es defineix d'acord amb el següent esquema:

Imatge. Doblegament 

transversal = sentit favorable
  longitudinal = sentit desfavorable  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A més de l'angle de doblegament, cal tenir en compte el paràmetre de radi del doblegament (habitualment vinculat al gruix del fleix). 
 

radi = 0

radi > 0

 

 

Fletxa 

La fletxa és la curvatura que presenten les tires de fleix al llarg d'una llargària determinada.
Imatge. Fletxa

 

Guerxament / Twist 

El guerxament és un gir del fleix sobre ell mateix i en la direcció d'enrotllament.
Imatge. Guerxament / Twist

 

Ondulació 

Ondulació / planitud longitudinal
L'ondulació és una successió de zones còncaves i convexes en sentit longitudinal.
És més visible en els fleixos amples i gruixos fins que no pas en els fleixos estrets i gruixos grans. 
Pot existir en la totalitat de l'amplària o en alguna de les seves vores.
Imatge. Ondulació

 

Planitud transversal 

La planitud transversal es defineix com l'alçària d'un fleix en sentit transversal al sentit de enrotllament. També es coneix com a "teula".
Imatge. Planitud transversal

 

Deflexió

La deflexió també es coneix com "memòria d'enrotllament" o "coil set".
El material conserva part de la curvatura procedent de la forma que adopta a la bobina.

Imatge. Deflexió

 

Rugositat

La rugositat mesura l'acabat superficial dels materials. A continuació se n'indiquen els diversos paràmetres de mesura. 
Càlcul del valor de rugositat Rz
Càlcul del valor de rugositat Ra

Paràmetres d'ús freqüent per a la rugositat:

Ra :
Mitjana aritmètica de la suma de tots els valors del perfil de rugositat.
Rz :
Valor mitjà calculat a partir de cinc valors individuals Rzi presos en cinc llargàries d'assaig (le) consecutives sobre la llargària d'assaig total (lm).    
Rzi :
Suma de l'alçària del pic més alt i la fondària de la vall més baixa dins la llargària d'assaig (le).
Rt :
Suma de l'alçària del pic més alt i la fondària de la vall més baixa dins la llargària total (lm).
Rq :
Mitjana geomètrica de totes les desviacions del perfil de rugositat des de la línia central fins al perfil de rugositat mesurada en l'eix y(x).
* Les dades contingudes en aquest web tenen caràcter únicament informatiu i no constitueixen en cap cas condicions contractuals de subministrament. Llevat d'error o omissió.
Cercador de producteFleix, filferro i cable.