Top

Fleix de alpaca

Denominació Composició química en % (mm)
Simbòlica Numèrica EN Cu mín. Cu màx. Fe màx. Mn màx. Ni mín. Ni màx. Pb màx. Sn màx. Zn mín. Altres total màx.
CuNi12Zn24 CW403J EN 1654/EN 1652 63,0 66,0 0,3 0,5 11,0 13,0 0,03 0,0 Resta 0,2
CuNi18Zn20 CW409J EN 1654/EN 1652 60,0 63,0 0,3 0,5 17,0 19,0 0,03 0,03 Resta 0,2
CuNi18Zn27 CW410J EN 1654/EN 1652 53,0 56,0 0,3 0,5 17,0 19,0 0,03 0,03 Resta 0,2
Denominació Equivalències internacionals aproximades
Simbòlica Numèrica EN US Japó (JIS) Xina (GB)
CuNi12Zn24 CW403J EN 1654/EN 1652 C75700          
CuNi18Zn20 CW409J EN 1654/EN 1652            
CuNi18Zn27 CW410J EN 1654/EN 1652            
 

PROPIETATS MECÀNIQUES EN 1652/EN 1654

Denominacions Resistència a la tracció Rm Límit elàstic convencional al 0,2 % Rp0,2 Allargament 1) Duresa HV
  N/mm²   A50mm    
Material Estat metal·lúrgic mín. màx. N/mm² per a gruixos fins a 0,25 mm inclòs per a gruixos superiors a 0,25 mm mín. màx.
Simbòlica Numèrica         mín. mín.    
    R360 360 430 (màx. 230) 35 45 - -
    H080 - - - - - 80 110
                   
    R430 430 510 (mín. 230) 8 15 - -
    H110 - - - - - 110 150
                   
CuNi12Zn24 CW403J R490 490 580 (mín. 400) 5 8 - -
    H150 - - - - - 150 180
            - -    
    R550 550 640 (mín. 480) - 3 - -
    H170 - - - - - 170 200
            - -    
    R620 620 710 (mín. 580) - 2 - -
    H190 - - - - - 190 220
    R380 380 450 (màx. 250) 27 37 - -
    H085 - - - - - 85 115
                   
    R450 450 520 (mín. 250) 9 18 - -
    H115 - - - - - 115 160
                   
CuNi18Zn20 CW409J R500 500 590 (mín. 410) 3 5 - -
    H160 - - - - - 160 190
                   
    R580 580 670 (mín. 510) - 2 - -
    H180 - - - - - 180 210
                   
    R640 640 730 (mín. 600) - - - -
    H200 - - - - - 200 230
    R390 390 470 (màx. 280) 30 40 - -
    H090 - - - - - 90 120
                   
    R470 470 540 (mín. 280) 11 20 - -
    H120 - - - - - 120 170
                   
CuNi18Zn27 CW410J R540 540 630 (mín. 450) 3 5 - -
    H170 - - - - - 170 200
                   
    R600 600 700 (mín. 550) - 2 - -
    H190 - - - - - 190 220
                   
    R700 700 800 (mín. 660) - - - -
    H220 - - - - - 220 250

NOTA: Els valors entre parèntesis no són requisits de la norma, i només tenen valor orientatiu.
1) Els valors presentats són orientatius i es basen en EN 1652 i EN 1654

MATERIAL NU

Les bandes han d'estar netes i exemptes de defectes perjudicials, que s'especificaran mitjançant acord entre el client i el proveïdor en el moment de sol·licitar l'oferta i fer la comanda. Normalment, damunt els productes laminats en fred roman una lleu capa residual de lubricant que es considera admissible, excepte indicació en sentit contrari.

 

RUGOSITAT EN 1654

Cal acordar-la entre el client i el proveïdor en el moment de sol·licitar l'oferta i en confirmar la comanda.

 

ESTAT DE LA SUPERFÍCIE EN 13599

Els productes han d'estar nets i exemptes de defectes perjudicials, que s'especificaran mitjançant acord entre el client i el proveïdor en el moment de sol·licitar l'oferta i fer la comanda. En el cas dels productes estirats en fred, habitualment roman una lleu capa residual de lubricant que es considera admissible, excepte indicació en sentit contrari. La decoloració és admissible sempre que no sigui perjudicial per a l'ús del producte

 

 

RECOBRIMENTS D'ESTANY

Recobriments d'estany per a fleixos i bandes de coure i aliatges de coure: 
Tipus de recobriment Norma
Electrolític EN 14436
En calent EN 13148

 

ELECTROLÍTIC EN 14436

TIPUS DE PROCEDIMENTS D'ESTANYATGE ELECTROLÍTIC I TIPUS DE RECOBRIMENT D'ESTANY O D'ALIATGE D'ESTANY EN 14436
Procediment Descripció
Procediment per a recobriments electrolítics mats. És l'acabat estàndard del bany electrolític tradicional.
Procediment per a recobriments electrolítics brillants. Els recobriments d'aspecte brillant s'obtenen mitjançant banys que contenen un o més agents de abrillantament (abrillantadors) adients. La seva presència pot ser inconvenient de cara a les operacions posteriors de fusió o de soldadura blana. Per altra banda, pot ser beneficiosa pel que fa a les propietats de fregament (contactes de baix fregament o lliscants).
Procediment per a recobriments electrolítics abrillantats per reflux. Els recobriments abrillantats per reflux s'obtenen escalfant un recobriment electrolític mat per damunt del seu punt de fusió durant alguns segons i refredant-lo tot seguit. Els recobriments conserven la brillantor després de refredar-se. A la pràctica, l'abrillantament per reflux sobre banda no s'utilitza per a recobriments de gruixos superiors a 5 μm (risc de lliscament) ni per als recobriments que ja són brillants.

NOTA: Els recobriments electrolítics d'estany poden experimentar un creixement espontani de filaments metàl·lics (per exemple a causa de l'efecte combinat de la humitat i de les tensions mecàniques). Aquest fenomen s'ha d'evitar en les aplicacions electrotècniques (risc de curtcircuit). Per reduir aquest risc es pot utilitzar l'abrillantament per reflux, amb recobriments d'aliatges d'estany-plom, o amb la inserció d'una subcapa adient.

 

TIPUS DE RECOBRIMENTS ELECTROLÍTICS D'ESTANY I D'ALIATGES D'ESTANY SEGONS APLICACIÓ EN 14436

Gruix del recobriment en μm Tipus de recobriments
mín. màx. Sn brillant (Snb) Sn mat (Snm) Sn abrillantat per reflux (Snf)
  1 As N/A As
0,8 1,2 As N/A *
1,5 2,5 B As B - R
2 4 B - C R B - R
3 6 B - C R N/A
5   B - C R - C N/A

NOTA 1: Aplicacions:

  • N/A:  no aplicable
  • B:      millora de l'aptitud per a la soldadura blana
  • *:       reducció de forces de fregament
  • C:      resistència a la corrosió
  • R:      reducció de la resistència elèctrica en un contacte
  • As:    millora de l'aspecte

NOTA 2: Aquests valors típics tenen caràcter informatiu i poden modificar-se mitjançant acord entre el client i el proveïdor.

 

COMPOSICIÓ DE L'ESTANY I ELS ALIATGES D'ESTANY EN 14436

Tipus de recobriment Denominació del material Composició en % (fracció màssica)
Sn mín. Altres, total
Sn brillant (Snb) Sn99 99 Resta
Sn mat (Snm) o Sn abrillantat per reflux (Snf) Sn99,50 99,5 Resta

 

 

EN CALENT EN 13148

ASPECTE EN 13148. ESTANYATGE PER IMMERSIÓ EN CALENT
Gruixos (valors mitjans) i intervals de gruixos preferits per als recobriments:
Gruix Interval de gruixos Aplicació
µm µm
valor mitjà des de fins a inclòs
1,45 0,7 2,2 Prevenció contra l'oxidació superficial, aspecte decoratiu, disminució de les forces de fregament.
2 1 3 Prevenció contra l'oxidació superficial, aspecte decoratiu, disminució de les forces de fregament.
3,5 2 5 Protecció contra la corrosió
5 3 7 Augment de la vida útil
7,5 5 10 Ajuda a la soldadura blana
10 7 13 Ajuda a la soldadura blana

 

L'aspecte depèn del tipus de refredament de la pel·lícula líquida, del tipus de recobriment i de la tècnica emprada per eliminar l'excés de metall fos. L'aspecte de la superfície pot ser brillant o mat, o una combinació d'ambdós. L'aspecte del recobriment no n'afecta la idoneïtat. Si hi ha requisits especials pel que fa a l'aspecte del recobriment, cal acordar-los en el moment de sol·licitar l'oferta o fer la comanda.
 

TOLERÀNCIES DE GRUIX EN 13599/EN 1654

Gruix nominal Tolerància de gruix per a amplàries nominals segons EN 13599/EN 1654
> 10 < I ≤ 200 200 < I ≤ 350 350 < I ≤ 700 700 < I ≤ 1000 1000 < I ≤ 1250
normal (classe A) especial (classe B)
0,05 1) 0,1 ± 10 % 2) - - - - -
0,1 0,2 ± 0,010 ± 0,007 ± 0,015 - - -
0,2 0,3 ± 0,015 ± 0,010 ± 0,020 ± 0,03 ± 0,04 -
0,3 0,4 ± 0,018 ± 0,012 ± 0,022 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,07
0,4 0,5 ± 0,020 ± 0,015 ± 0,025 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,08
0,5 0,8 ± 0,025 ± 0,018 ± 0,030 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,09
0,8 1,2 ± 0,030 ± 0,022 ± 0,040 ± 0,07 ± 0,09 ± 0,10
1,2 1,8 ± 0,035 ± 0,028 ± 0,06 ± 0,08 ± 0,10 ± 0,11
1,8 2,5 ± 0,045 ± 0,035 ± 0,07 ± 0,09 ± 0,11 ± 0,13
2,5 3,2 ± 0,055 ± 0,040 ± 0,08 ± 0,10 ± 0,13 ± 0,17
3,2 4,0 - - ± 0,10 ± 0,12 ± 0,15 ± 0,20
4,0 5,0 - - ± 0,12 ± 0,14 ± 0,17 ± 0,23
5,0 6,0 - - ± 0,14 ± 0,16 ± 0,20 ± 0,26

Mides en mm
1) Inclòs el valor 0,05.
2) ± 10 % del gruix nominal

 

TOLERÀNCIA DE GRUIX

EN 13148. El gruix de la banda estanyada ha de complir la combinació adient de toleràncies per al gruix de la banda (taula anterior) i l'interval de gruixos del recobriments sol·licitats, per ambdues cares.
EN 14436. El gruix de la banda abans de l'estanyatge ha de complir les toleràncies aproximades que s'indiquen a la taula anterior. La tolerància de gruix de la banda estanyada ha de tenir en compte els gruixos mínim i màxim del recobriment.

 

TOLERÀNCIES D'AMPLÀRIA DE LES BANDES

Gruix nominal t Toleràncies de tall Estàndard per Vinco 1) Toleràncies d'amplària per a amplàries nominals segons EN 13599/ EN 1654
< 3-15 15-50 50-150 >150 fins a 50 inclòs superior a 50 fins a 100 inclòs superior a 100 fins a 200 inclòs superior a 200 fins a 350 inclòs superior a 350 fins a 500 inclòs superior a 500 fins a 700 inclòs superior a 700 fins a 1250 inclòs
0,05 0,1 - - - - 0;+0,21) - - - - - -
0,1 0,2 0;+0,153) 0;+0,153) 0;+0,153) 0;+0,23) 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,6 0;+1,0 0;+1,5 0;+2,0
0,2 0,4 0;+0,15 0;+0,15 0;+0,15 0;+0,2 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,6 0;+1,0 0;+1,5 0;+2,0
0,4 1 0;+0,17 0;+0,18 0;+0,2 0;+0,24 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,6 0;+1,0 0;+1,5 0;+2,0
1 1,5 0;+0,2 0;+0,2 0;+0,2 0;+0,3 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,5 0;+1,0 0;+1,2 0;+1,5 0;+2,0
1,5 2 acord comercial 0;+0,26 0;+0,3 0;+0,32 0;+0,3 0;+0,4 0;+0,5 0;+1,0 0;+1,2 0;+1,5 0;+2,0
2 2,5 acord comercial 0;+0,26 0;+0,3 0;+0,32 0;+0,5 0;+0,6 0;+0,7 0;+1,2 0;+1,5 0;+2,0 0;+2,5
2,5 3 acord comercial acord comercial 0;+0,32 0;+0,35 0;+1,0 0;+1,1 0;+1,2 0;+1,5 0;+2,0 0;+2,5 0;+3,0
3 5 acord comercial acord comercial 0;+0,32 0;+0,35 0;+2,0 0;+2,3 0;+2,5 0;+3,0 0;+4,0 0;+5,0 0;+6,0

Mides en mm.
1) Inclòs el valor t=0,05
2) Altres toleràncies dimensionals més restringides són factibles mitjançant acord comercial.
3) Inclòs el valor t=0,1

 

TOLERÀNCIES DE LLARGÀRIA 13599

Tolerància de llargària de xapes gruixudes, xapes fines i bandes tallades en tires de fins a 5.000 mm.
Llargària Gruix nominal Tolerància de llargària
En brut de laminatge (M) fins a 25 inclòs ± 50
Llargària fixa (F) superior a 5 inclòs 0; +10
superior a 5 fins a 10 inclòs 0; +15

Mides en mm

 

TOLERÀNCIES DE FORMA

Amplària nominal (W) Toleràncies de corbament de vores mitjançant acord comercial Toleràncies segons norma EN 13599 per al corbament de vores
Desviació màxima
1.000 mm
Gruix (t)
Desviació màxima
1.000 mm
Gruix (t)
t ≤ 1,20 mm t > 1,20 mm t ≤ 0,5 mm 0,5 < t ≤ 1,20 mm 1,20 < t ≤ 2,50 mm 2,50 < t ≤ 3,20 mm 3,20 < t ≤ 5,00 mm
3 ≤ W < 6 2,50 4,00          
6 < W ≤  10 2,00 3,00          
10 < W ≤ 15 1,00 1,50 7,00 1) 10,00      
15 < W ≤ 20 1,00 1,50 4,00 6,00 8,00    
20 < W ≤ 30 0,50 1,00 4,00 6,00 8,00    
30 < W ≤ 50 0,50 1,00 3,00 4,00 6,00 7,00 *mitjançant acord comercial
50 < W ≤ 350 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
350 < W ≤ 1250 - - 2,00 3,00 4,00 5,00

Mides en mm
1) Amplària nominal 10 mm inclosa.

* Les dades contingudes en aquest web tenen caràcter únicament informatiu i no constitueixen en cap cas condicions contractuals de subministrament. Llevat d'error o omissió.
Cercador de producteFleix, filferro i enreixat.